Ochrana osobných údajov.

 1. Prevádzkovateľom informačných systémov je poskytovateľ.
 2. Zodpovednú osobu poskytovateľa môže dotknutá osoba kontaktovať aj na e-mailovej adrese: rozvoz.dca@freshburgers.
 3. Dotknutou osobou sa rozumie klient, ktorý je fyzickou osobou a ktorého osobné údaje poskytovateľ spracúva (ďalej v tomto článku VOP len „dotknutá osoba“).
 4. Poskytovateľ v tomto článku VOP poskytuje dotknutej osobe informácie, ktoré súvisia so spracúvaním poskytnutých osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 18/2018 Z.z.“).
 5. Osobné údaje dotknutej osoby uvedené v objednávke najviac v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, kam má byť doručený tovar, telefonický kontakt, objednaný tovar a prípadná poznámka budú na základe právneho titulu podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby v „informačnom systéme – rozvoz jedla a nápojov“ a to na účel plnenia predmetu zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a klientom, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonávanie opatrení v predzmluvných vzťahoch klienta a poskytovateľa, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť klienta, resp. dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie takejto zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje dotknutých osôb podľa tohto bodu bude poskytovateľ spracúvať najviac do uplynutia 6 mesiacov od doručenia tovaru.
  Poskytnutie osobných údajov podľa tohto bodu je nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, preto v prípade neposkytnutia týchto osobných údajov dotknutou osobou nebude možné zmluvu uzavrieť, resp. vykonať predmetné opatrenia.
 6. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť poskytovateľovi len pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že vždy oznámi poskytovateľovi svoje pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.
 7. Poskytovateľ v zmysle čl. 13, ods. 1 písm. e) a f) GDPR informuje dotknutú osobu, že jej osobné údaje:
  • a) budú sprístupnené príjemcom, resp. tretím stranám, ktorými sú:
   • (i)  subjekty, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov,
   • (ii)  kuriér, ak má byť tovar doručený klientovi mimo reštaurácie,
   • (iii)  v prípade vzniku sporu, ktorého predmetom budú zmluvné a/alebo mimozmluvné záväzky súvisiace so zmluvným vzťahom medzi poskytovateľom a dotknutou osobou budú osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté nasledujúcim príjemcom: príslušnému súdu, resp. príslušnému orgánu verejnej moci a právnemu zástupcovi poskytovateľa, poverenému na jeho zastupovanie pri riešení takto vzniknutého sporu súdnou alebo mimosúdnou cestou;
  • b) nebudú prenášané do tretích krajín.
 8. Poskytovateľ týmto poskytuje dotknutej osobe informácie o jej právach v súlade s čl. 13, ods. 2, písm. b) GDPR. Dotknutá osoba má:
  • a) právo požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, tzn. poskytovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby podľa bodu 9. tohto článku, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, vystaví a doručí dotknutej osobe potvrdenie o tom, či poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, vyhotoví a doručí tejto dotknutej osobe kópiu týchto osobných údajov a zároveň informuje dotknutú osobu o
   • (i)  účele spracúvania jej osobných údajov,
   • (ii)  kategórii spracúvaných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
   • (iii)  príjemcoch, ktorým boli alebo budú tieto osobné údaje poskytnuté,
   • (iv)  predpokladanej dobe uchovávania týchto osobných údajov, resp. kritériách na jej určenie,
   • (v) existencii práv dotknutej osoby podľa písm. b) až f) tohto bodu,
   • (vi) práve podľa bodu 12. tohto článku a
   • (vii)   zdroji odkiaľ poskytovateľ získal osobné údaje tejto dotknutej osoby, ak tieto nezískal priamo od nej;
  • b) právo na opravu jej osobných údajov, tzn. poskytovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby podľa bodu 9. tohto článku, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby; so zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo tiež na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia;
  • c) právo na vymazanie jej osobných údajov, tzn. poskytovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby podľa bodu 9. tohto článku, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby, ak je zároveň splnený jeden z nasledovných dôvodov:
   • (i)   osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
   • (ii)   dotknutá osoba odvolala súhlas, na základe ktorého sa toto spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
   • (iii)    dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov podľa písm. e) tohto bodu,
   • (iv) osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvali nezákonne alebo
   • (v)    osobné údaje dotknutej osoby musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky;

právo na vymazanie osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracúvanie potrebné:

   • (i)  na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
   • (ii)   na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje ich spracúvanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
   • (iii)   z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v zmysle čl. 9, ods. 2 písm. h) a i) a čl. 9, ods. 3 GDPR,
   • (iv)    na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobne, že uplatnenie práva na vymazanie by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania alebo
   • (v) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, tzn. poskytovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby podľa bodu 9. tohto článku, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, obmedzí spracúvanie jej osobných údajov, t. j. pozastaví ďalšie spracovateľské operácie s týmito osobnými údajmi, ak:

   • (i)    dotknutá osoba napadla správnosť jej spracúvaných osobných údajov, pričom spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým sa overuje správnosť týchto osobných údajov,
   • (ii)   spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   • (iii)     poskytovateľ už nepotrebuje tieto osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo
   • (iv)  dotknutá osoba namieta spracúvanie jej osobných údajov podľa časti (i), písm. e) tohto bodu, pričom spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým sa overí či oprávnené dôvody na strane poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

osobné údaje, ktorých spracúvanie je obmedzené v zmysle tohto písm. d) sa s výnimkou ich uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo členského štátu;

e) právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, tzn. dotknutá osoba má právo kedykoľvek žiadosťou podľa bodu 9. tohto článku namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov

   • (i)  z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak právnym titulom ich spracúvania je oprávnený záujem poskytovateľa alebo tretej osoby, nad ktorým neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov a to vrátane profilovania založeného na uvedenom právnom titule ich spracúvania alebo v prípade spracúvania jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu alebo
   • (ii)    za účelom priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom; osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietla sa na tento účel nesmú ďalej spracúvať;

f) právo na prenosnosť jej osobných údajov, tzn. poskytovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby podľa bodu 9. tohto článku, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, poskytne dotknutej osobe v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré táto dotknutá osoba poskytla poskytovateľovi, pričom dotknutá osoba má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi informačných systémov bez toho, aby jej v tom bránil poskytovateľ a to za súčasného splnenia podmienok, že:

   • (i)  tieto osobné údaje poskytovateľ spracúva na základe súhlasu dotknutej osoby alebo je ich spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a zároveň
   • (ii)  ich spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 1. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva uvedené v bode 8. tohto článku, resp. v čl. 15 až 22 a článku 34 GDPR voči poskytovateľovi žiadosťou a to doručenou:

a) písomne na adresu sídla poskytovateľa alebo reštaurácie uvedené v bode 1. tohto článku, alebo

b) elektronickou komunikáciou na e-mailovej adrese dca@freshburgers.sk alebo na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@dalitrans.com Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob ich poskytnutia.alebo

c) osobne na adrese sídla alebo prevádzkarne poskytovateľa uvedenú v bode 1. tohto článku za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby.

10. Poskytovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa bodu 9. tohto článku do jedného mesiaca od doručenia tejto žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Poskytovateľ informuje o každom takomto predĺžení príslušnú dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Informácie podľa prvej vety tohto bodu poskytne poskytovateľ bezplatne okrem prípadov uvedených v bode 11., písm. (i) tohto článku.

11. Ak sú žiadosti dotknutej osoby podľa bodu 9. tohto článku zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, poskytovateľ môže (i) požadovať od dotknutej osoby úhradu primeraného poplatku zohľadňujúceho administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo (ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

12. Dotknutá osoba má v súlade s čl. 77 a nasl. GDPR právo pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s GDPR podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, tzn. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach pri spracúvaní jej osobných údajov má v zmysle s ust. § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

13. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností poskytovateľ uvádza, že nebude pri spracúvaní jej osobných údajov dotknutej osoby používať automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

14. Internetová stránka používa „cookies“ Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webový portál poskytovateľa ukladá v zariadení dotknutej osoby (napr. počítač, tablet, mobilný telefón) pri jej prehliadaní. Vďaka týmto súborom si webový portál poskytovateľa na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách dotknutej osoby, takže ich pri ďalšej návšteve webového portálu poskytovateľa alebo prehliadaní jeho jednotlivých stránok nemusí dotknutá osoba opätovne uvádzať.

15. Cookie môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookie sa ukladajú v zariadení dotknutej osoby len do zatvorenia prehliadača dotknutou osobou. Trvalé súbory cookie nie sú automaticky odstránené po zatvorení prehliadača dotknutou osobou, ale sa ukladajú v jej zariadení po dobu najviac 3 roky. Tieto trvalé súbory cookie môžu byť kontrolované pri každej návšteve webového portálu poskytovateľa. Informácie, ktoré poskytovateľ zhromažďuje prostredníctvom súborov cookie sú: typ prehliadača, internetová adresa, z ktorej sa dotknutá osoba pripojila na webový portál poskytovateľa, IP adresa zariadenia, posledná prezeraná ponuka na danom zariadení na webovom portáli poskytovateľa, súhlas dotknutej osoby s využívaním súborov cookie nastavený v prehliadači.

 1. Povolenie využívania súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na fungovanie webového portálu poskytovateľa, ale poskytne dotknutej osobe lepší používateľský komfort pri práci s ním. Súbory cookie môže dotknutá osoba kedykoľvek vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webového portálu poskytovateľa (napr. rezervačný systém na poskytovanie ubytovacích služieb) nebudú fungovať tak, ako by mali.
 2. Informácie ukladané v súboroch cookie používaných poskytovateľom neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu dotknutej osoby. Súbory cookie sa používajú výhradne na účely
  • (i)  uchovávania informácií o nedávno prezeranej ponuke dotknutou osobou,
  • (ii)  preverovanie účinnosti webového portálu poskytovateľa a
  • (iii)  uchovávania súhlasu, resp. nesúhlasu dotknutej osoby s využívaním súborov cookie.
 1. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré súbory cookie, použité na webovom portáli poskytovateľa, ukladané reklamným systémom tretích strán (napr. Google Adsense). Požívanie týchto súborov cookie tretích strán sa riadi ich vlastnými zásadami používania súborov cookie. Toto je možné vypnúť v nastaveniach prehliadača.

 

Vo Veľkých Bierovciach, dňa 31.10.2020

DALITRANS, s.r.o.